فیلتر
20% کنتاکتور 100 آمپر LS

کنتاکتور 100 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مدل MC-100 تعداد پل ها 3پل ولتاژ نامی 1000 ولت ولتاژ عایقی نامی 1000 ولت فرکانس نامی 50/60 Hz ولتاژ ضربه 8kv جریان AC1 160A جریان AC3  بوبین 220-240 ولت 105A توان AC3  بوبین 220-240 ولت 30KW جریان AC3  بوبین 440-380 ولت 105A توان AC3  بوبین 440-380 ولت 55KW ابعاد...
افزودن به سبد خرید
20% کنتاکتور 18 آمپر LS

کنتاکتور 18 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مدل MC-18 تعداد پل ها 3پل ولتاژ نامی 690 ولت ولتاژ عایقی نامی 690 ولت فرکانس نامی 50/60 Hz ولتاژ ضربه 6kv جریان AC1 40A جریان AC3  بوبین 220-240 ولت 18A توان AC3  بوبین 220-240 ولت 4.5KW جریان AC3  بوبین 440-380 ولت 18A توان AC3  بوبین 440-380 ولت 7.5KW ابعاد...
افزودن به سبد خرید
20% کنتاکتور 65 آمپر LS

کنتاکتور 65 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مدل MC-65 تعداد پل ها 3پل ولتاژ نامی 1000 ولت ولتاژ عایقی نامی 1000 ولت فرکانس نامی 50/60 Hz ولتاژ ضربه 8kv جریان AC1 100A جریان AC3  بوبین 220-240 ولت 65A توان AC3  بوبین 220-240 ولت 18.5KW جریان AC3  بوبین 440-380 ولت 65A توان AC3  بوبین 440-380 ولت 30KW ابعاد...
افزودن به سبد خرید
20% کنتاکتور 50 آمپر LS

کنتاکتور 50 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مدل MC-50 تعداد پل ها 3پل ولتاژ نامی 1000 ولت ولتاژ عایقی نامی 1000 ولت فرکانس نامی 50/60 Hz ولتاژ ضربه 8kv جریان AC1 70A جریان AC3  بوبین 220-240 ولت 55A توان AC3  بوبین 220-240 ولت 15KW جریان AC3  بوبین 440-380 ولت 50A توان AC3  بوبین 440-380 ولت 22KW ابعاد...
افزودن به سبد خرید
20% کنتاکتور 75 آمپر LS

کنتاکتور 75 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مدل MC-75 تعداد پل ها 3پل ولتاژ نامی 1000 ولت ولتاژ عایقی نامی 1000 ولت فرکانس نامی 50/60 Hz ولتاژ ضربه 8kv جریان AC1 110A جریان AC3  بوبین 220-240 ولت 75A توان AC3  بوبین 220-240 ولت 22KW جریان AC3  بوبین 440-380 ولت 75A توان AC3  بوبین 440-380 ولت 37KW ابعاد...
افزودن به سبد خرید
20% کنتاکتور 85 آمپر LS

کنتاکتور 85 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مدل MC-85 تعداد پل ها 3پل ولتاژ نامی 1000 ولت ولتاژ عایقی نامی 1000 ولت فرکانس نامی 50/60 Hz ولتاژ ضربه 8kv جریان AC1 135A جریان AC3  بوبین 220-240 ولت 85A توان AC3  بوبین 220-240 ولت 25KW جریان AC3  بوبین 440-380 ولت 85A توان AC3  بوبین 440-380 ولت 45KW ابعاد...
افزودن به سبد خرید
20% کنتاکتور 130 آمپر LS

کنتاکتور 130 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مدل MC-130 تعداد پل ها 3پل ولتاژ نامی 1000 ولت ولتاژ عایقی نامی 1000 ولت فرکانس نامی 50/60 Hz ولتاژ ضربه 8kv جریان AC1 200A جریان AC3  بوبین 220-240 ولت 130A توان AC3  بوبین 220-240 ولت 37KW جریان AC3  بوبین 440-380 ولت 130A توان AC3  بوبین 440-380 ولت 60KW ابعاد...
افزودن به سبد خرید
20% کنتاکتور 150 آمپر LS

کنتاکتور 150 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مدل MC-150 تعداد پل ها 3پل ولتاژ نامی 1000 ولت ولتاژ عایقی نامی 1000 ولت فرکانس نامی 50/60 Hz ولتاژ ضربه 8kv جریان AC1 250A جریان AC3  بوبین 220-240 ولت 150A توان AC3  بوبین 220-240 ولت 45KW جریان AC3  بوبین 440-380 ولت 150A توان AC3  بوبین 440-380 ولت 75KW ابعاد...
افزودن به سبد خرید
20% کنتاکتور 185 آمپر LS

کنتاکتور 185 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مدل MC-185 تعداد پل ها 3پل ولتاژ نامی 1000 ولت ولتاژ عایقی نامی 1000 ولت فرکانس نامی 50/60 Hz ولتاژ ضربه 8kv جریان AC1 300A جریان AC3  بوبین 220-240 ولت 185A توان AC3  بوبین 220-240 ولت 55KW جریان AC3  بوبین 440-380 ولت 185A توان AC3  بوبین 440-380 ولت 90KW ابعاد...
افزودن به سبد خرید
20% کنتاکتور 225 آمپر LS

کنتاکتور 225 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مدل MC-225 تعداد پل ها 3پل ولتاژ نامی 1000 ولت ولتاژ عایقی نامی 1000 ولت فرکانس نامی 50/60 Hz ولتاژ ضربه 8kv جریان AC1 350A جریان AC3  بوبین 220-240 ولت 225A توان AC3  بوبین 220-240 ولت 75KW جریان AC3  بوبین 440-380 ولت 225A توان AC3  بوبین 440-380 ولت 132KW ابعاد...
افزودن به سبد خرید
20% کنتاکتور 265 آمپر LS

کنتاکتور 265 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مدل MC-265 تعداد پل ها 3پل ولتاژ نامی 1000 ولت ولتاژ عایقی نامی 1000 ولت فرکانس نامی 50/60 Hz ولتاژ ضربه 8kv جریان AC1 400A جریان AC3  بوبین 220-240 ولت 265A توان AC3  بوبین 220-240 ولت 80KW جریان AC3  بوبین 440-380 ولت 265A توان AC3  بوبین 440-380 ولت 147KW ابعاد...
افزودن به سبد خرید
20% کنتاکتور 330 آمپر LS

کنتاکتور 330 آمپر LS

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مدل MC-330 تعداد پل ها 3پل ولتاژ نامی 1000 ولت ولتاژ عایقی نامی 1000 ولت فرکانس نامی 50/60 Hz ولتاژ ضربه 8kv جریان AC1 500A جریان AC3  بوبین 220-240 ولت 330A توان AC3  بوبین 220-240 ولت 90KW جریان AC3  بوبین 440-380 ولت 330A توان AC3  بوبین 440-380 ولت 160KW ابعاد...
افزودن به سبد خرید